Ing. ŘIMNÁČ FILIP

Ing. ŘIMNÁČ FILIP – kandidát č. 5 OPZ 2022


Do komunální politiky aktivně vstupuji ve věku, kdy si myslím, že mám „něco odžito“ jak v osobním, tak profesním životě, a zároveň mám dostatek elánu a chuti nejen se o tématech a problémech bavit, ale aktivně je řešit. Níže jsou popsána rámcově témata, která jsou mi profesně blízká.

INVESTICE

Město jako takové se musí rozvíjet. Investice musí být založeny na zpracovaném investičním plánu, kvalitní projektové přípravě a dokumentaci a důsledné kontrole kvality při realizaci. Město musí být fundovaný a sebevědomý investor. Není například akceptovatelné přebrat a zaplatit nekvalitní projektovou dokumentací obsahující zásadní chyby.

Mnou podporované oblasti investic:

 • sport, rozšíření možností volnočasového sportování všech věkových kategorií
  • rekonstrukce hřiště u ZŠ a ZUŠ (spolu s opravou oplocení směrem k dopravnímu hřišti)
  • rekonstrukce hřiště na Mydláku
  • pumptrack na místě stávajícího basebalového hřiště 
 • zázemí města, nový objekt městského hospodářství spolu s řešením využití uvolněných prostor např. na startovací městské byty
 • veřejný prostor
  • návrh celkového konceptu Dolního náměstí (parkoviště před MÚ, objekt staré pošty, statek u Pražáků), ideálně architektonickou soutěží
  • bezobslužně placené parkoviště u Mydláku

ÚDRŽBA

Opět, stejně jako v případě investičních akcí, musí být stanoven a plněn roční plán oprav. Operativní realizace oprav menšího charakteru musí být samozřejmostí. Pro někoho je dlouhodobě nefunkční lampa na dopravním hřišti, utržený koš, nebo propadlý kanál maličkost, pro mě jsou i tyto drobnosti téma, které musí být ihned řešeno.

Dále bych rád rozvíjel Městské hospodářství Zliv ve smyslu prohlubování kompetencí a kvalifikace pracovníků tak, abychom rozšiřovali interně prováděné činnosti.

EFEKTIVITA / UDRŽITELNOST

V nelehké době, kterou prožíváme, slyšíme od představitelů státu o investicích, které máme jako občané ve svých bytech, či domech provést tak, abychom snížili naše náklady na energie. Nicméně pokud se podíváme okolo sebe na objekty ve vlastnictví státu, ty nám příkladem zcela jistě nejsou. V této oblasti naváži na kolegu Ivoše Jíšu. Město musí hledat a následně implementovat chytrá a úsporná energetická řešení (fotovoltaika, způsob ohřevu teplé vody, regulace teplot).

KOMUNIKACE

Toto téma se táhne jako niť v každé z výše uvedených oblastí. Uvedu základní principy a opatření, které jsem připravený prosazovat:

 • zveřejnění plánu investičních záměrů, vč. dlouhodobé strategie
 • zveřejnění plánu údržby městského majetku, vč. odpovědných osob za realizaci
 • vykazování návratnosti investic do chytrých řešení
 • zavedení procesu na zadávání požadavků, tzv. helpdesk (požadavky a zjištění typu propadlý chodník, poškozené dopravní značení, poškozená konstrukce stožáru osvětlení, kde hrozí úraz elektrickým proudem atd).

Comments are closed.