Z DENÍKU exSTAROSTY

Z DENÍKU exSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

možná si ještě vzpomínáte na dobu, kdy jste se díky sledování „Deníku starosty“ průběžně dozvídali informace o dění v našem městě. Poslední 4 roky jsem podobné informace poměrně postrádal.

S pozdravem a vzpomínkou
Ing. Jan Koudelka, kandidát na starostu za OPZ

 

Datum

Text

17.10.2014 NILFISK, p. Dzúr – dodána nádrž na zameták, takže stroj je kompletní a můžeme požádat o proplacení dotace.
17.10.2014 Garant N, pí. Lišková – zdvořilostní návštěva.
16.10.2014 Kontrolní den Fučíkova – probíhají práce na výměně kanalizace ve Fučíkově ulici, hotovo je prvních 50 metrů včetně připojení prvních 4 domů.
15.10.2014 Rada města Zliv – proběhlo další jednání rady města, která v souladu se zákonem funguje a řídí město až do ustavující schůze zastupitelstva.
15.10.2014 SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI VE MĚSTĚ ZLIV – další projekt, jehož dokumentace putuje na Státní fond životního prostředí. Město Zliv díky tomuto projektu získalo nový zametací stroj City Ranger 3500.
14.10.2014 ODS – osobní schůzka s Ing. Štabrňákem. Potvrdili jsme si termín konání ustavující schůze nového zastupitelstva na 31.10.2014, od 18,00 hod v prostorech KD Zliv. Zároveň jsme probrali povolební situaci ve městě a rozběhnuté projekty.
14.10.2014 SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU – podklady podepsány, dokompletovány a odvážejí se na Státní fond životního prostředí.
13.10.2014 PROJEKTY – kompletace podkladů pro jejich odevzdání na SFŽP.
10.10.2014 ČEVAK, Ing. Vazač – předložil aktualizaci plánu investic na rok 2014. ČEVAK jako provozovatel vodohospodářské soustavy města Zliv dává poporučení na investice do městského majetku – mezi nejaktuálnější akce, které by v nejbližší době zajistit nové vedení města patří nepř. výměna hydroglobu, náhrada šnekových čerpadel na ČOV, opravy technologií na ČOV, výměna vodovodního řadu v Tyršově ulici a mnoho dalších.
09.10.2014 zs01ZATEPLENÍ ŠKOLY – byl dokončen projekt podpořený z Operačního fondu životního prostředí – „Zateplení ZŠ Zliv“ V rámci projektu bylo vyměněno 170 oken, odstraněna nevyhovující izolace na budově prvního stupně a objekty „národky“, spojovací chodby a jídelny se dočkaly kompletního zateplení. Změna tepelného komfortu v prostorách školy a ve třídách obzvláště je naprosto jednoznačná. S realizací byla spojena celá řada více- a méně prací, kdy celkové navýšení ceny je pouze 1%. Většinovou část v tomto navýšení představuje statikem přikázaná sanace drobných prasklin na panelech a doplnění izolace v meziokenních prostorech, kde byla původně, v projektech neuvedená 7 cm dutina.
zs02zs03zs04
09.10.2014 Otevřený den Garnea – s p. Tlamsou jsme se zúčastnili otevřeného dne společnosti Garnea v Neplachově, seznámili jsme se s novými technickými možnostmi kompostování. Tyto informace se jistě při přípravě projektu komplexního sběrného dvora hodit. Je nepochybné, že město je na výzvy vyplývající z novelizace zákona o odpadech dobře připraveno, protože sběr bioodpadu zajišťuje již dnes. Jednak ve formě sběru bioodpadu na sběrném dvoře a sběrem do hnědých popelnic. Již dnes totiž Zliv třídí bioodpad s mnohem vyšší výtěžností než je celorepublikový průměr. Děkujeme, že třídíte!
09.10.2014 fuci01Kanalizace Fučíkova – kontrolní den, je osazena první šachta (pod Štumbíkem) a první metry kanalizace. Stavba bude probíhat postupně po 10 – 20 metrových úsecích a výkop bude průběžně zasypáván.
08.10.2014 Odpadové hospodářství – finalizujeme výsledky půlročního působení Městského hospodářství Zliv jako provozovatele sběrného dvora a celkovou ekonomiku odpadového hospodářství ve Zlivi.
08.10.2014 Opravy výtluků a nezpevněných ploch – město začalo opravovat nezpevněné komunikace a plochy. Používáme k tomu vyfrézovaný asfaltový recyklát z ulice Fučíkova.
07.10.2014 Projekt ROP – proběhla další schůzka řídícího týmu projektu „ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání“. U projektu byl podepsán dodatek, který prodlužuje termín realizace projektu do února 2015 (v souvislosti s nutností opakovat výběrové řízení na dodavatele pomůcek), bylo konstatováno, že stavební část byla v pořádku dokončena. U dodávek pomůcek vše směřuje k uzavření smluv o dílo. Byly předány první kopie dokumentů spojených s realizací projektu.
07.10.2014 vybrusKanalizace Fučíkova ulice – v úterý započaly práce na opravě poškozené kanalizace v ulici Fučíkova. Stavební firma provedla frézování asfaltového povrchu v celé délce budoucího výkopu. Po dohodě se stavební firmou město může zdarma využít vyfrézovaný recyklát na opravu nejpoškozenějších nezpevněných povrchů. Jedná se především o výjezd ze sběrného dvora, statek u Pražáků a zasypání výtluků přístupových lesních cest k chatám na Mydláku. Všechny tyto opravy byly dlouhodobě odkládány, protože se v katastru města několik let žádné asfaltové povrchy nefrézovaly.
06.10.2014 Odpověď na otevřený dopis od p. Čecha, spolek Racek – k problematice provozování Kulturního domu Zliv naleznete … zde.
05.10.2014 dsc_0704Grand Prix Zliv – na dětském dopravním hřišti se uskutečnila premiérová velká cena, kterou si děti i jejich rodiče náležitě užili.
Sportovní odpoledne se vydařilo, byli jsme svědky fantastických výkonů na trati a stehenní svaly mnoha závodníků do teď vědí, že nechaly na trati vše 🙂
Bližší informace nalezenete zde.
03.10.2014 kancelářské práce … ať žije papírová válka 🙁
02.10.2014 Komerční banka, Ing. Rozhoňová – pracovní setkání k dění ve městě, výhledu do budoucnosti a vyzvedl jsem novou platební kartu města Zliv.
02.10.2014 KD Zliv – v souladu s usnesením rady města bude nájemce KD vyzván k odstranění polepů na ulicích města a na dodržování podmínek nájemní smlouvy.
02.10.2014 město Hluboká n.V., pí. Chromá – město Zliv opět koncem října zapůjčí městu Hluboká n.V. naše pódium. Protože se jedná o zápůjčku mimo město cena je 8.000,- Kč + DPH. Pódium se stane součástí rybářských slavností u Munického rybníku.
01.10.2014 Prezentace nového zametacího stroje – po dopoledním úvodním zaškolení a prvních jízdách na Dolním náměstí byl odpoledne zastupcům města představen nový zametací stroj Nilfisk City Ranger 3500, který město Zliv pořizuje v rámci dotace z programu OPŽP. Zametací stroj je největším chodníkovým a nejmenším silničním strojem. Stroj je schopen zametat v šíři až 240 cm, je standardně vybaven wapkou a může být osazen cisternovou nástavbou a kropící lištou.
ZAME1ZAME2ZAME3
01.10.2014 AV Média, p. Černý – koordinační schůzka s dodavatelem pomůcek pro chemii, přírodopis a dílny v rámci ROP projektu „ZŠ – zlepšení podmínek technického a přírodovědného vzdělávání“.
01.10.2014 Rada města Zliv – proběhlo další zasedání městské rady.
01.10.2014 ROP NUTS II. JIHOZÁPAD – v prostorách regionální rady jsem podepisoval dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP, který kvůli opakovanému výběrovému řízení upravuje časovou osu realizace projektu.
30.09.2014 CYKLOCYKLOSTEZKA, na stavebním úřadě MěÚ Zliv proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení k povolení umístění stavby Cyklostezky Zliv – odbočka na Vondrov. Ze zainteresovaných stran se dostavili zástupci projektanta, JVS, AVIZA, rybářů a 1 majitel sousedního pozemku. Žádné nové požadavky nezazněly, proto nic nebrání vydání územního rozhodnutí. Následně budou započaty práce na stavebním povolení a výběrovém řízení na zhotovitele.Na základě písemné připomínky ČEVAKu zvažujeme výměnu přívodní roury dodávající surovou vodu z vrtů do úpravny vody.
29.09.2014 Fukušima – zdroj poučení – pracovní setkání zástupců dozorového orgánu (Ing. Drábová), integrovaného záchranného systému, krajské správy a samosprávy a provozovatele Elektrárny Temelín. Ing. Drábová nás seznámila s opatřeními přijatými v souvislosti se stres testy, které se uskutečnily po havárii ve Fukušimě. Vedoucí krizového řízení Jč. kraje jsme byli informováni o novinkách Integrovaného záchranného systému Jč. kraje. V rámci exkurze v prostorách ETE nám bylo ukázáno centrum krizového řízení, zásahová technika hasičů ETE a dynamická ukázka zásahu jednotky Policie ČR dislokované v ETE.
ete1ete2ete3
26.09.2014 Jihočeská televize – přijela natočit reportáž o naší mateřské škole, která během prázdnin prošla rekonstrukcí rozvodů vody a sociálních zařízení v horním pavilonu. Rekonstrukce byla podpořena částkou 270.000,- Kč Nadací ČEZ, v rámci projektu Podpory regionům. V rámci povinné publicity vůči dárci vznikla tato reportáž (viz čas 13:57).
26.09.2014 Kontrolní den na stavbě Zateplení ZŠ – lešení mizí, probíhá zateplení soklů, do dokončení chybí několik málo dní.
SKOLA 9-1SKOLA 9-2SKOLA 9-3
26.09.2014 UPLAN – schůzka k přípravě nového veřejného projednání územního plánu s souladu s usnesením zářijového zasedání Zastupitelstva města Zliv. Veřejné projednání bude připraveno tak, aby mohl být nový územní plán schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva.
25.09.2014 MEVA Roudnice n.L. – celodenní prezentace výrobků společnosti MEVA v rámci jejich pravidelných každoročních setkání s zákazníky.
24.09.2014 LB Minerals – jednání o možnosti odkupu pozemku kolem bytových domů městu.
24.09.2014 Invente, Ing. Jankovec – schůzka v Českých Budějovicích k průběhu příprav výstavby výtahu.
23.09.2014 IZOGARANT, p. Kaša – předběžné jednání o podmínkách dokončení akce Zateplení ZŠ (dotace OPŽP) a předpokládaném termínu dokončení realizace stavby.
23.09.2014 ASA, p. Šimek – jednání o možnostech další spolupráce v oblasti sběru bioodpadu a drobného sběhu kovů v kontejnerech.
23.09.2014 Zasedání hodnotící komise a Rady města Zliv, kdy byla hodnocena 3 výběrová řízení – zameták (dotace OPŽP), dodávka kontejnerů (dotace OPŽP) a pomůcky pro technické a přírodovědné předměty na ZŠ (dotace ROP).
23.09.2014 Kanalizace Fučíkova – proběhlo předání a převzetí staveniště a byla podepsána smlouva o dílo. Stavební firma se zavázala zahájit výkopové práce počátkem října, ihned poté, co jí dodavatel dodá první šachty. Práce započnou na konci před domem Růžičkových a budou postupně směřovat k Tyršově ulici. Důvodem je zajištění plynulého odtoku stávající kanalizací.
23.09.2014 Otvírání obálek – ve VŘ na dodávku kontejnerů a mechanické ruky v rámci OPŽP projektu „Systém odděleného sběru Zliv – technické vybavení“. Mezi 3 nabídkami byla nejlepší nabídka společnosti MEVA České Budějovice.
22.09.2014 Kalendář se zaplňuje – v zítřejším programu mám plno, zarputile držím hoďku na oběd a poslední okénko je ještě mezi 14,00 a 14,30 hod.
22.09.2014 Otvírání obálek výběrového řízení na dodavatele pomůcek pro projekt ROP na zlepšení podmínek vzdělávání technického a přírodovědného vzdělávání. Dorazily nabídky od dvou dodavatelů – jeden podal nabídku na všechny 3 oblasti (dílny, fyzika i chemie/přírodopis), druhý podal nabídku pouze na fyziku. Nabídky jsou zpracovávány a kontrolovány.
22.09.2014 Pojištění – byl uzavřen dodatek pojistné smlouvy rozšiřující pojištění na objekty sběrného dvoru a úpravny vody. Zároveň byla vypořádána sponzorská smlouva Kooperativy – příspěvek 15000,- Kč na pořádání Slavností mrkve.
22.09.2014 Doplnění deníčku – využívám prvního mírného zklidnění tempa a vrhám se na dopsání deníčku za téměř celé září … uf 🙂
21.09.2014 pesOdchyt psa – aby náhodou nebyla třeba alespoň neděle moc klidná, tak jsme celé dopoledne řešili na nádraží k hromosvodu přivázaného psa. Vzhledem k jeho agresivitě ho nebylo možné umístit do kotce na Městském hospodářství Zliv. Museli jsme proto zajistit odchyt psa specializovanou firmou Útulek Animal RESCUE Zvířata v nouzi o.s. z Českých Budějovic. Nalezený a „zachráněný“ pes je totiž nalezená věc a obec se o ni musí postarat … pro představu uvázaná fenka u nádraží nás bude stát, cituji: „za celý výkon včetně pěti dnů karantény a vakcinace účtováno 3000 Kč, nad rámec karantény v souladu se smlouvou se Svazkem měst a obcí Blata 50,- Kč/den“.
20.09.2014 Vernisáž výstavy obrazů Karla Špirocha – na pozvání pí. Čermákové jsem se zúčastnil slavnostního zahájení výstavy obrazů K. Špirocha. Autor se ve svých obrazech zaměřuje především na vyobrazení květin, hlavně pak růží. Obrazy jsou moc pěkné a vřele Vám návštěvu výstavy doporučuji. Vernisáž doplnilo kulturní vystoupení R. Tupé a A. Nýdlové.
obraz1obraz2obraz3
20.09.2014 Svatba – sobota – v Božím oku v Malých Chrášťanech.
19.09.2014 Svazek obcí Blata – závěrečné zasedání svazku před komunálními volbami.
19.09.2014 p. Bubník – konzultace k podnikatelskému záměru v prostoru starého kravína a přiléhajících pozemků, které budou kupovány od současného majitele. Jednalo se o první konzultační schůzku, kde mi byl představen podnikatelský záměr p. Bubníka. V projektu je ještě celá řada nejasností a věcí k dořešení, proto budeme o dalším postupu příprav průběžně informováni.
19.09.2014 odpady4Odpady v Písku – s exkurzí žáků ZŠ Zliv, pod vedením RNDr. Yvety Smíškové, jsme se s p. Tlamsou zúčastnili návštěvy v provozech odpadového hospodářství města Písek, které mohou sloužit jako vzor fungování odpadového hospodářství. Zdaleka ne vše je přenositelné do Zlivi, ale velmi zajímavý pohled a informace jsme získali. Město Písek provozuje dotřiďovací linku, která zpracovává tříděný odpad od cca 50 000 obyvatel území spadajícího pod ORP Písek. To s sebou přináší možnost instalace a využití technologií, které se pro naši velikost využít nedají – samočinný lis za 17 milionů korun se u nás totiž nikdy nezaplatí :-). Město Písek využívá v odpadovém hospodaření několika segmentů – dotřizovací linku, kdy je zpracováván materiál ze zvonů, město má vlastní skládku, vlastní bioplynovou stanici vyrábějící elektrickou energii z bioplynu, 5 sběrných dvorů a novou městskou kompostárnu. Velmi aktivně čerpá dotace na jednotlivé segmenty odpadového hospodářství. Největším zážitkem nepochybně byla dotřizovací linka plastů ze zvonů, kde před námi defilovaly naprosto překvapivé věci včetně mrtvého zajíce, injekčních stříkaček, lékovek a rozkládajících se zbytků potravin. Z plastů dotřiďují PET láhve, nápojové kartony a obecné plasty, z papíru třídí kartonový papír a ostatní papír. Vše pak balíkují a dle situace na trhu prodávají.
odpady1odpady2odpady3
18.09.2014 Kancelářské práce, tolik neoblíbené … např. pokusy o zajištění funkčnosti rozesílání skenů z kopírky atd.
18.09.2014 Bosa Nova ČB s.r.o. – konzultace k zahájení prací na výtahu na MěÚ Zliv.
17.09.2014 Zastupitelstvo města Zliv – proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města Zliv před volbami. Kromě několika rozpočtových změn a úpravy 2 místních vyhlášek byly na programu dva body týkající se územního plánování. Nejdříve byla projednávána a schvalována změna č. 4. starého územního plánu města Zliv. I přes drobnou diskusi se podařilo změnu schválit většinou 12 hlasů ze 13 přítomných. Projednání a schvalování nového územního plánu se však protáhlo na téměř 2 hodiny. Přestože proběhla 2 veřejná projednávání, přestože bylo opakovaně upozorňováno na nutnost podat připomínky písemně, tak někteří zastupitelé, ač písemné připomínky nepodali, měli s předloženým návrhem problém. Potřebných 8 hlasů pro schválení se mezi přítomnými 13 zastupiteli nenašlo, pouze 6 (Koudelka, Koudelková, Pisinger, Sluková, Smíšková, Soulek) zastupitelů bylo pro a nový územní plán proto schválen nebyl. Co to znamená? Zpracovatel zapracuje připomínky a bude další veřejné projednání a pak se uvidí. A jinak? … např. to, že nemůžeme připravovat projekt rozšíření sběrného dvora, protože není kde, neuděláme nic s Mydlákem, ohrožujeme připsání dotace 300.000,- Kč na nový ÚP, ale jinak v poho :-/
17.09.2014 Rada města Zliv – další zasedání rady města, kde byly odsouhlaseny poslední body pro jednání zastupitelstva.
17.09.2014 Příprava materiálů a důvodových zpráv – doplnění materiálů pro poslední zasedání Zastupitelstva města Zliv.
17.09.2014 zsZateplení školy – budova prvního stupně se vyloupla v nových barvách, zmizela písmenka a vzhled budov školy se začal sjednocovat. Pokračují práce na opláštění spojovací chodby a jídelny. Drobné nedostatky v interiérech jsou průběžné napravovány.
08.-16.09.2014 DOVOLENÁ
05.09.2014 SaM silnice a mosty – podpis dodatků smluv o dílo.
05.09.2014 Vyhlášení výběrového řízení – na dodavatele kontejnerů a mechanické ruky v rámci projektu OPŽP.
05.09.2014 Ivan Jirsa – další informativní návštěva developera uvažujícího o výstavbě bytového domu ve Zlivi.
04.09.2014 Výběrové řízení na pomůcky pro školu – bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na dodavatele pomůcek pro projekt ROP – Zlepšení kvality výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Zliv.
04.09.2014 Příprava materiálů a důvodových zpráv – pro poslední zasedání Zastupitelstva města Zliv.
03.09.2014 Rada města Zliv – další, již 101. zasedání městské rady 🙂
03.09.2014 Zateplení školy – kontrolní den, práce postupují dle harmonogramu, provoz školy je zajištěn, práce probíhají pouze na vnějších částech budovy školy.
02.09.2014 Dozorčí rada JVS – dopoledne jsem se zúčastnil dalšího zasedání dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu. Řešila se především příprava VŘ na dodavatele opravy zastřešení na úpravnách vody Hosín a Včelná. Mimo jiné zazněla informace, že cena předávané vody JVS se v roce 2015 zvýší na 14,94 Kč b. DPH/m3.
01.09.2014 dsc_2204Kanalizace Fučíkova ulice, p. Otruba – probrali jsme detaily připravované kompletní rekonstrukce kanalizace ve Fučíkově ulici. Stávající kanalizace je bohužel v takovém stavu, že pomůže jedině kompletní výměna více než 210 m kanalizačního řadu vč. 5 šachet, 17 domovních přípojek a bezpočtu silničních vpustí. Předpokládaný tabulkový rozpočet překračuje 2,5 mil Kč. Hlavními důvodu jsou hloubka kanalizace, rozsah zemních prací a nutnost náhrady vybagrovaného jílu zhutnitelnou skladbou, která ponese novou vozovku.
01.09.2014 SDH, V. Kofl – informoval mě o zásazích z poslední doby – v červenci i srpnu měli naši dobrovolní hasiči po čtyřech zásazích.
01.09.2014 Klub důchodců – krátká návštěva, při které jsme probrali prázdninové akce, a zapsal jsem si provozní stížnosti obyvatel domu s pečovatelskou službou.
01.09.2014 Výstavba výtahu – dnes mělo dojít k podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště pro vybudování bezbariérového přístupu do MěÚ Zliv. V 10,30 hod mi společnost UNIKO Písek telefonicky suše oznámila, že s městem SOD neuzavře, protože vyhráli další výběrko blíže k Písku a do Zlivi se jim 50 km jezdit nechce. Hmmm … tak takhle si profesionální přístup opravdu nepředstavuji! Oslovil jsem proto druhou firmu v pořadí – Bosa Nova CB. Celá záležitost má ještě jeden zajímavý rozměr, odpoledne mi totiž volala subdodavatelská firma z Moravy, u které mělo Uniko objednanou hliníko-skleněnou přístavbu … i oni se dozvěděli suché konstatování – Uniko Písek stavět nebude.
01.09.2014 Začátek nového školního roku – navzdory všem obavám a předpovědím začal i ve Zlivi nový školní rok. Žáci prvních až pátých tříd se dočkali zcela nových interiérů svých tříd. Výměny se dočkala všechna okna a žaluzie, kompletní proměnou prošly prostory školní družiny, kdy nová okna byla doplněna novými podlahovými krytinami a nábytkem zhotoveným na míru. Věřím, že se našim dětem bude ve škole líbit. Rekonstrukce pokračuje zcela v souladu se smlouvou o dílo na vnějších částech budov. Zateplení a fasáda by měla být dokončena do konce září. Výuka by měla být ovlivněna pouze v minimální míře.
skola2skola1skola3
30.08.2014 HBC800Turnaj v hokejbalu – další akcí v rámci Oranžového roku ve Zlivi, podpořeného Jadernou elektrárnou Temelín, byl turnaj dorostu v hokejbalu. Díky skvělé práci organizátorů, bojovným výkonům všech účastníků a celkovému druhému místu pro naše kluky lze hodnotit turnaj jako velmi úspěšný. Blahopřejeme!
29.08.2014 ZŠ Zliv – finišují úklidové práce na chodbách prvního stupně ZŠ. Vrstvy prachu postupně mizí a pro paní uklízečky veliká pochvala! Probíhá zabezpečení prostoru stavby a příprava na nový školní rok.
28.08.2014 OPŽP – stavba téměř hotova a ze Státního fondu životního prostředí ČR nám již dorazila smlouva o poskytnutí podpory na zateplení školy 🙂 … zjevně opravdu na fondu akcelerují 🙂
28.08.2014 nater_skolyKontrolní den – zateplení ZŠ – výměna všech oken je dokončena, v souladu s pokyny statika byla zebezpečena štítová stěna směrem ke hřišti, probíhá dokončovací práce na zateplení budovy prvního stupně a poslední začišťovací práce uvnitř budovy. Třídy jsou připraveny, paní uklízečky odvedly obrovský kus práce a patří jim za to obrovský dík, smekám … 14 denní boj s nekonečným prachem na obrovských plochách, klobouk dolů!
28.08.2014 Odpadové hospodářství – probíhá kompletace výsledků odpadového hospodářství za 4 měsíce (04 – 07/2014) fungování Městského hospodářství Zliv na sběrném dvoře a města jako celek.
27.08.2014 Návštěvní odpoledne – odpoledních úředních hodin tradičně využilo několik občanů k hledání řešení svých přání a problémů na městském úřadě.
27.08.2014 Cyklostezka Zliv a o2 Czech republic – koordinační schůzka v rámci probíhajícího územního řízení. Vyjasněny byly podmínky realizace úpravy trasy optického kabelu společnosti o2 během výstavby cyklostezky. Optické kabely mají dostatečnou délku, takže umožní bezproblémové posunutí v rámci zeleného pásu mezi silnicí a asfaltovou plochou cyklostezky. Byla tím vyřešena poslední připomínka dotčených orgánů a společností a nic nebrání schválení územního řízení. I já jsem si představoval rychlejší běh událostí, ale jen pro ukázku – dne 1.8.2014 jsme od odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice dostali kladné vyjádření začínající slovy: „Podáním ze dne 21.5.2014 jste požádali …“. Hold dokud bude v našem státě 30-ti denní lhůta trvat 70 dní, tak se dopředu moc neposuneme 🙁
27.08.2014 zametak_staryPoslední cesta zametáku – smuteční rozloučení proběhlo na Městském hospodářství Zliv, kdy naše město a naše srdce navždy opustil vyřazený zametací stroj, který svůj celý život věnoval úklidu. Nejprve dlouhá léta sloužil v našem partnerském švýcarského městě a posledních cca 15 let podzimu svého života strávil ve Zlivi. Jeho dlouhodobě nepřiznivý zdravotní stav i přes veškerou snahu opravářského týmu ukončil jeho cestu podél obrubníků … v dívčickém kovošrotu. Čest jeho památce! 🙂
27.08.2014 Izogarant. p. Kaša – koordinační schůzka k realizaci projektu zateplení základní školy. Organizace stavby po zahájení školního roku, minimalizace zásahů do výuky a opatření k zabezpečení bezpečnosti dětí během vyučování.
26.08.2014 relativně klidný den na práci, bez návštěv, čas na „úklid“ stolu …
25.08.2014 CITY RANGER 3500VŘ za zameták – v souladu se zákonem bylo na profil zadavatele vyvěšeno výběrové řízení na dodavatele zametáku pořizovaného pro město v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Zliv“. Město Zliv se rozhodlo již v projektové žádosti pořídit nový zametací stroj, který by nahradil dosloužilý ze Švýcarska darovaný letitý zameták. Volili jsme kompromisní velikost největšího chodníkového zametacího stroje a nejmenšího silničního, který by mohl být řízen držitelem řidičského oprávnění skupiny B a přitom efektivně zastal práci, která je od něj ve městě očekávána. Doufám, že tentokrát dorazí více než pouze 1 nabídka a výběrko bude moci stanovit vítězného dodavatele.
25.08.2014 Kontrolní den ZŠ zateplení – do pracovního procesu nastoupily i paní učitelky a třídy se začaly připravovat na nový školní rok. Ve třídách se uklízí, jídelna je již uklizena a připravena na strávníky, na chodbách panuje čilý ruch. Ve středu bude vyměněno velké okenní pole u schodiště 1. stupně. A pak nastane velká uklízecí smršť v prostoru chodeb, aby bylo na pondělí 1. září vše připraveno. Všem paním uklízečkám patří obrovské poděkování za jejich skvělou práci! Vše běží dle harmonogramu a v průběhu září se bude pracovat pouze na opláštění školy a vliv na chod školy by měl být co možná nejmenší.
ucitelky_800druzina_800jidelna_800
25.08.2014 ROP ZŠ – na Regionální radu ROP NUTS II. Jihozápad dáváme oznámení o zrušení výběrka na dodavatele pomůcek a žádáme o prodloužení realizace projektu, protože se výběr dodavatele a tím i dodání pomůcek posouvá.
25.08.2014 HbC Zliv, p. Masař – projednávali jsme možnosti a podmínky převodu hrazení záloh za elektřinu a vodu na HbC Zliv, jako nájemce sportovního areálu hokejbalového hřiště.
24.08.2014 fotbal_800Pracovní neděle – druhý den fotbalového turnaje o „můj“ pohár, tentokrát 7 týmů starších žáků z celých jižních Čech. I v této těžké konkurenci si naši zlivští starší žáci vedli dobře a opět obsadili pěkné druhé místo, hned za vítězným Dynamem České Budějovice.
23.08.2014 svatba_800Pracovní sobota – další klidný víkend začíná … 🙂 … půl devátá zahájení turnaje mladších žáků „O pohár starosty města Zliv“ ve fotbale na stadionu SK Zliv, v poledne předávání medailí – náš team skončil na pěkném 2. místě, blahopřejeme! Nejlepším střelcem turnaje byl Sebastian Zrun s 15 góly ve 4 zápasech. Převléct do kvádra a hurá oddávat na svatbu do Malých Chrášťan … trochu poprchávalo, ale snad to bylo štěstíčko novomanželům 🙂
22.08.2014 Papírová válka – ať žijí papíry, jak bychom bez nich mohli existovat :-(.
22.08.2014 ROP ZŠ pomůcky – otvírání obálek – se bohužel nekonalo, protože dorazila pouze 1 nabídka, a proto muselo být výběrové řízení dle zákona zrušeno a bude vyhlášeno znova v zářiovém termínu. Bohužel se potvrdilo, že rozsah a skladba požadovaných pomůcek bude dodavatelské firmy demotivovat od podání nabídky.
21.08.2014 Uniko Písek – Ing. Masopust – 1. koordinační schůzka s dodavatelem stavby výtahu na MěÚ Zliv. K předání staveniště dojde dne 1. září 2014. V rámci tohoto projektu bude vybudován bezbariérový přístup (výtah) pro zajištění obslužnosti úřadu i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
21.08.2014 dsc_2303Kontrolní den Fučíkova – aktuálně je stavba pozastavena. Ulice je přepojena kompletně na novou vodu, takže instalace vodovodu je dokončena, jsou udělány chodníky na 1 straně. Kamerové zkoušky prokázaly potřebu vyměnit kompletní kanalizační řad v ulici Fučíkova, proto probíhají projektové a přípravné práce směřující k budoucí rekonsktrukci.
20.08.2014 ROP ZŠ dílny – rekonstrukce je dokončena, stavební práce skončily řádně a včas. V pátek budeme moci otevřít obálky s nabídkami vybavení.
20.08.2014 dsc_2283Kontrolní den ZŠ zateplení – práce postupují na několika frontách … 1. stupeň je ze 3/4 zateplen, 4. strana čeká na opravné zásahy do panelů, které přikázal statik. Paní uklízečky odvádějí skvělou práci, protože učebny v prvním a druhém poschodí jsou už téměř uklizeny, dneska se uklízelo v jídelně. Probíhá montáž žaluzií v jednotlivých třídách a vše běží, jak má.
20.08.2014 Rada města Zliv – jubilejní 100. zasedání Rady města Zliv 🙂
20.08.2014 Lesostavby Třeboň, p. Jelínek – představení a prezentace stavební společnosti.
19.08.2014 AGRO Trnava, p. Rigó – prezentace zametacího stroje Ausa B 200H.
19.08.2014 Zpracování výběrových řízení – otevřením obálek práce nekončí, je třeba dodělat plno papírů … 🙂
19.08.2014 Otvírání obálek – dnes ráno proběhlo otvírání obálek s nabídkami v rámci zakázky malého rozsahu – Bezbariérový přístup do budovy MěÚ Zliv (vybudování výtahu). Že se nejedná o jednoduchou zakázku potvrdilo i výběrové řízení, kdy bylo osloveno 5 dodavatelů (vč. 2 dodavatelů výtahů), veřejná zakázka byla nad rámec povinností vyvěšena i na profil zadavatele a přesto byly předloženy pouze 2 nabídky od neoslovených firem. O vítězi rozhodne ve středu Rada města Zliv.
18.08.2014 SCHVÁLENA DALŠÍ DOTACE – operační program životního prostředí městu schválil další dotační žádost – Systém odděleného sběru Zliv. V rámci tohoto projektu město pořídí několik kontejnerů a mechanická ruka, která usnadní práci při manipulaci a vysypávání zvonů. Celková hodnota projektu je 1,893 mil Kč a přislíbená dotace činí 1,582 mil Kč.
16.08.2014 Slavnosti mrkve 2014 – 08,45 nástup před úřadem … přípravné práce před polednem (se skvělou bandou dobrovolníků) … 13,00 hod. zahájení … 13,15 hod. roztočení Oranžového kola pro zlivskou Charitu … focení … mrknout na vystoupení … předávání cen vítězům jednotlivých soutěží … další jízda na kole pro pomoc charitám … 3 min kouknout na Wild Sticks … předání šeků … poprvé jsem si sedl … večerní program … focení … ohňová show … ohňostroj zase nádherný … a konečně volná zábava a trocha tance … v 01,20 hod. domů a spát … nohy bolí, ale snad se akce líbila 🙂 … fotky z akce naleznete na Rajčeti
15.08.2014 Odpadové hospodaření města za 2.Q 2014 – konečně dorazily doklady do EKO-KOMu a bylo tedy možno uzavřít výsledky odpadového hospodářství sběrného dvora (v režii MěH Zliv) a města jako celek … ze závěrů cituji: „Přímá nákladová úspora v hospodaření čistě sběrného dvora za 2. čtvrtletí 2014 byla 23.300,- Kč. K tomu přistupuje navýšení příjmů z recyklovaných odpadů a elektrozařízení v celkové výši 43.839,- Kč. To znamená úsporu více než 250.000,- Kč/rok a cca 75 Kč/osobu/rok.“ … více v kompletní zprávě.
15.08.2014 Oprava sociálních zařízení MŠ Zliv – projekt je dokončen, oboje sociály na horním pavilonu naší MŠ Zliv jsou zrekonstruovány. Nové jsou rozvodu vody, umyvadla, záchodky, sprchový kout i doposud viditelné odpadní roury zmizely za sádrokartonem. Zaměstnankyně školky vygruntovaly a nový školní rok může začít.
15.08.2014 Projekt vodovod Zahradní – SaM silnice a mosty, Ing. Rybák – stavba proběhla řádně a včas.
14.08.2014 Koordinační schůzka ROP – další koordinační schůzka – oprava prostor dílen se dokončuje, výběrové řízení na dodavatele na pomůcky končí příští týden.
14.08.2014 Kontrolní den – rekonstrukce dílen – práce finišují, probíhají výmalby, rozvody a nové podlahy jsou již dokončeny. Dílo bude moci být předáno řádně a včas.
13.08.2014 Kontrolní den – zateplení ZŠ – práce postupují dle harmonogramu, většina nových oken je již na místě, probíhá zateplení a dokonce první část interiérů tříd v nejvyšším patře budovy je již dokončena.
13.08.2014 Jč. televize – natáčela v rámci povinné publicity projektů podpořených z dotací EU reportáž o probíhajících projektech na ZŠ a ZUŠ Zliv.
12.08.2014 ZOO Ohrada – v rámci spolupráce se ZOO a jako protiplnění za poskytnutí volných vstupenek jako odměny na Slavnosti mrkve jsem se šel potápět a čistit sací koše v třímetrové hloubce bazénu ve výběhu tygra Olivera. Akce se zdařila, tygr i já jsme to přežili, teplota bazénku rybniční, viditelnost u hladiny nic moc, u dna nulová 🙂
12.08.2014 Předávka stavby – Zahradní ulice – oprava vodovodního řadu vč. souvisejících prací byla provedena řádně a včas. Zbývá dokončit pár přípojek do domů, ale to je již mimo projekt města.
11.08.2014 IKEA Praha – nákup odměn pro Slavnosti mrkve a příprava obměny kancelářského vybavení kanceláře matriky MěÚ Zliv.
11.08.2014 Otvírání obálek VŘ – dodávka značek – předloženo bylo 6 nabídek, předpokládaná hodnota byla cca 200.000,- Kč. Vítězná byla nabídka společnosti HICON Brno (117.415,- Kč bez DPH), nejvyšší nabídka byla 193.267,- Kč.
08.08.2014 Ing. Freudl – ihned se na místo dostavil vodoprojektant a byly zahájeny kroky směřující k výměně kanalizace. Byla stanovena požadovaná dimenze kanalizačního řadu a technologický postup.
08.08.2014 ČEVAK a.s. – dokončeno čištění kanalizace ve Fučíkově ulici (vyvezeno 5 plných vozů) vč. následné kamerové zkoušky. Ta prokázala a potvrdila obavy. Technický stav kanalizace ve Fučíkově ulici je zcela katastrofální. Pokud i je v pořádku roura (a to málo která), tak jsou porušeny spoje. Ostatní roury mají praskliny na 3. 6. 9. i 12. hodině, některé úseky jsou zcela zdeformované. Zcela nevyhnutelnou se tedy jeví kompletní výměna kanalizačního řadu.
07.08.2014 DOTACE NA ZAMETACÍ STROJ SCHVÁLENA – navzdory komentářům těch, kteří sami nikdy nic nedokázali, ale o to zasvěceněji do všeho mluví, hodnotí a píší, město opět uspělo s další žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí, a to s projektem „Snížení prašnosti ve městě Zliv“. Město díky schválení žádosti o dotaci bude moci pořídit moderní zametací stroj. Hodnota projektu je 2,668 mil korun, samotná dotace činí cca 2,4 mil. Kč. Lze proto konstatovat, že město Zliv získá nesmírně potřebný a užitečný stroj – nový zameták – v hodnotě 2,5 milionu Kč za necelých 267.000,- Kč.
07.08.2014 Veřejné projednání územního plánu – proběhlo 2. veřejné projednání ÚP, které nepřineslo žádné mimořádné události a připomínky.
07.08.2014 Kontrolní den Fučíkova ulice – telefonní sloupy odstraněny, rozhlas je umístěn do země, dokončují se chodníky na jižní straně. Provedena kontrola kanalizace – na 4x byla kanalizace vyčištěna od mimořádně velkého množství usazenin a následná kamerová zkouška prokázala zcela havarijní stav kanalizace v celém úseku opravované ulice. ČEVAK doporučil okamžitou výměnu kanalizace v plné délce, protože míra poškození je mimořádná a „drží silou vůle“. Okamžitě byly zahájeny práce na výměně kanalizačního řadu, kterou je pochopitelně třeba provést ještě před pokládkou nového asfaltu.
07.08.2014 Kontrolní den vodovod Zahradní – kromě 2 domů jsou funkční přípojky, proběhlo zokruhování vodovodního řadu s ulicí P. Bezruče, započala kompletace chodníku. Během víkendu by měly probíhat dokončovací práce, terénní úpravy a osetí trávníku. V úterý by mělo dojít k předání kompletní stavby.
06.08.2014 Výběrové řízení ROP – bylo vyhlášeno výběrové zjednodušení podlimitní řízení na dodavatele pomůcek pro ZŠ v rámci projektu ROP NUTS II. Jihozápad – „ZŠ ZLIV – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“.
06.08.2014 Rada města Zliv – další zasedání.
06.08.2014 ZŠ a ZUŠ Zliv – vzhledem k tomu, že se po Zlivi začaly šířit zcela nepravdivé zprávy a fámy, tak musím zklamat nebo potěšit (?) všechny školáky, protože projekt zateplení 1. stupně ZŠ, jídelny a spojovací chodby probíhá zcela podle harmonogramu a v žádném případě není ohrožen začátek školy 1. září 2014. Na rozdíl od obdobné akce na hlavní budově před několika lety práce započaly a probíhají řádně a dle harmonogramu a veškeré práce uvnitř budovy budou hotovy před začátkem školy. Rozhodně totiž nechceme opakovat stav, kdy se okna vyměňovala v průběhu výuky.
06.08.2014 STRABAG a.s. – na jednání dorazil nástupce p. Ing. Motlíka – Ing. L. Babka, který nastoupil do funkce vedoucího střediska České Budějovice. Vzhledem k této změně došlo k prověření a ukončení veškerých dosavadních sponzorských aktivit. Zlivi se tato záležitost dotýká ukončením úhrady spotřeby elektřiny a vody na některých zlivských sportovištích. Při této příležitosti jsem se dozvěděl, že Zliv, resp. vybraná sportoviště (hokejbal a pravděpodobně tenis – kaplička je prý před kurty), jsou již mnoho let nezištně dotovány cca 50.000,- Kč ročně touto stavební firmou. Možná by nám někdo mohl vysvětlit, jak a hlavně na základě čeho se takto Strabag choval? Co asi bylo protihodnotou? Kolik to asi stálo město Zliv na veřejných zakázkách?
Za mého vedení města zaplatil Strabag 3,5 mil. Kč penále za pozdní dodání ZTV Pod tratí. Ostatní zakázky řádně vysoutěžil a s jejich realizací byla spokojenost a vše bylo realizováno zcela v souladu se smlouvou o dílo.
05.08.2014 KD zateplení – statik zkontroloval provedená opatření, pokračuje výměna oken. Na hlavní budově 1. stupně započala instalace 14 cm nového izolantu.
05.08.2014 Volby – na MěÚ Zliv se v řádném termínu pro komunální volby ve Zlivi zaregistrovalo 6 stran a sdružení – .
04.08.2014 Volby – na MěÚ Zliv se začaly scházet kandidátní listiny stran a sdružení z celého správního obvodu města Zliv … termín na předložení vyprší 5.8.2014 v 16 hodin.
04.08.2014 VŘ na pomůcky pro ZŠ – 7 týdnů konzultací na ROPu, konečně dozkoumali a my jsme se dočkali nezávazného stanoviska, že máme vše v pořádku a můžeme soutěžit. Takže zítra …
04.08.2014 VŘ výtah – bylo vydána výzva k podání nabídky na zakázku „Bezbariérový přístup do budovy MěÚ Zliv“. Osloveno bylo 5 firem a výzva je zveřejněna na úřední desce a profilu zadavatele a to i přesto, že se jedná o zakázku malého rozsahu! Když totiž dva dělají totéž, není to totéž … 🙂
02.08.2014 Svatba – na Kraličáku.
01.08.2014 Svatba – v Malých Chrášťanech.
01.08.2014 Kamerový systém – konzultace s odborníkem na kamerové systémy ohledně možností vybudování systému a kamerových hnízd na ochranu objektů v majetku města.
01.08.2014 Zadávací řízení – příprava VŘ na dodavatele stavby projektu „Bezbariérový přístup do budovy MěÚ Zliv“.
01.08.2014 Invente – společnost Invente dodala projektovou dokumentaci pro projekt „Bezbariérový přístup do budovy MěÚ Zliv“.
31.07.2014 KD Zahradní a Fučíkova – práce pokračují dle harmonogramu, v ulici Zahradní je na nový řad připojena cca 1/2 domů. Ve Fučíkově ulici by mělo po dohodě a odsouhlasení ze strany majitele (Telefonica o2) dojít k odstranění starých telefonních sloupů. Městský rozhlas je již dáván do chráničky do chodníku a bude v 1. srpnovém týdnu opět zprovozněn.
30.07.2014 Otvírání zrekonstruovaného kina – v Lišově, jedná se o teprve 5. kino v ČR s 3D zvukem v systému 11.1. Rozpočet akce cca 14 milionů korun z toho pouze technologie cca 7 milionů korun.
30.07.2014 KD zateplení – práce pokračují, hotova je výměna oken na 80% budovy 1. stupně. Příští týden by měly být započaty práce na budově jídelny.
29.07.2014 Papírová válka :-).
29.07.2014 Katastrální úřad – potvrzení darovací smlouvy s Jč. krajem.
28.07.2014 Dopravní značení ve Zlivi – vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 177 dopravních značek, které chybí po území Zlivi a vytvářejí na mnoha místech nepřehledné dopravní situace … pokud tedy nejedete stylem „tady přece vždycky byla hlavní!“.
28.07.2014 OPŽP – Zateplení ZŠ – dokončena kompletace materiálů pro další kontrolu fondu, která umožní další kroky vč. možnosti předkládat k úhradě první faktury.
25.07.2014 Kontrolní den (KD) zateplení ZŠ – práce pokračují dle harmonogramu, okna se vyměňují, plášť se čistí …
24.07.2014 MAS – pracovnice naší MAS Rozkvět seznámily zástupce zlivských sportovních klubů a spolků o činnosti MAS a konzultovaly s nimi možnosti podpor projektů v dalším dotačním období. Stále platí, že MAS přijímá podněty a projekty pro další dotační období 2014-2020. Kontaktní formulář naleznete na hlavní městské webové stránce.
23.07.2014 KD – zateplení školy – už probíhá výměna oken ve školní družině. Budovu po sundání starého izolantu kontroloval statik, konstatoval, že některé panely, hlavně ze strany od hřiště musí být před zakrytím novým izolantem zabezpečeny a zpevněny. Stavba jede podle časového harmonogramu.
23.07.2014 Rada města Zliv – další jednání rady města.
23.07.2014 Dotace na zametací stroj – obdrželi jsme zprávu o akceptování naší žádosti projektu „Snížení prašnosti ve městě Zliv“ v rámci 59. výzvy OPŽP. Naše žádost bude ještě posuzována, ale první krok jsme zvládli. Nový zametací stroj je pro město Zliv zcela nutný, protože starý zameták již definitivně dosloužil. Věřme, že vše klapne a budeme moci mít Zliv zase o trochu krásnější.
22.07.2014 Sběrný dvůr – společně s p. Tlamsou jsme kompletovali výsledky provozování sběrného dvora ve 2. čtvrtletí t.r. Vše nasvědčuje tomu, že se potvrzují očekávání a město díky důslednému třídění odpadu na sběrném dvoře výrazně omezilo množství draze likvidovaného směsného komunálního odpadu – kdy objem oproti stejnému období loňského roku klesl z 52,56 t na současných 23,13 t.
Třídění odpadu a jeho přesná evidence zároveň podle všeho zajistí přesun města Zliv z nejnižší kategorie odměn od společnosti EKO-KOM do té nejvyšší. To s sebou přinese výrazné zvýšení odměny městu za třídění. Například u plastů se zvýší odměna z 3.871,- na 5.530,- Kč/t.
22.07.2014 ROP ZŠ Zliv – koordinační schůzka k projektu modernizace výuky technických předmětů. Stavební práce na dílnách pokračují. Započalo betonování podlah.
22.07.2014 Rekonstrukce vodovodu v Zahradní a Fučíkově ulici – zdárně pokračují, hlavní řad je okruhován a započaly práce na chodnících ve Fučíkově ulici.
21.07.2014 Vrt Zliv S-5 – byla zkompletována závěrečná žádost o platbu, všechny dokumenty potvrzeny a OPŽP odsouhlaseny, tak nám brzo dorazí poslední částka dotace.
21.07.2014 Katastrální úřad – potvrzení darovací smlouvy s Jč. krajem.
18.07.2014 KD zateplení ZŠ Zliv – počínajíc dnešním dnem započala, přesně podle harmonogramu, výměna prvních oken na objektu 1. stupně ZŠ.
17.07.2014 MŠ Zliv – i v prostorech MŠ Zliv se usídlili řemeslníci a dětičky se tak dočkají nových rozvodů vody a nových sociálních zařízení v horním pavilonu naší MŠ.
17.07.2014 Projekty – kromě fyzické realizace projektů je třeba bojovat i nekonečnou papírovou „válku“ :-).
17.07.2014 KD ZŠ dílny – práce se rozběhly i na stavební části projektu podpořeného z ROPu. Předělávány jsou dílny v hlavní budově ZŠ.
17.07.2014 KD vodovody – hlavní řady kompletně v zemi, po neděli bude spojen a propojen hlavní řad, poté bude natlakován, vyčištěn a bude se moci přistoupit k navrtávkám přípojek k jednotlivým domům.
16.07.2014 Svazek obcí Blata – byla vyhodnocována akce u Kubaty na konci června a přijata zpráva o průběhu prodeje plynovodu mezi Pištínem a Sedlcem.
16.07.2014 KD zateplení školy – lešení hotovo, započaly práce na odstraňování starého izolantu a bohužel se potvrzují neduhy, které napovídaly revizní sondy – zeď nepenetrována, izolant připevněn nekvalitně, lepidlo na mnoha místech bez kontaktu se zdí, síťovina připevněná k izolantu jen lokálně, parapety neizolovány, okna shnilá.
16.07.2014 Rozvod vody ve Fučíkově ulici – během 24 hodin byla podvrtána ulice Fučíkova v celé opravované délce a natažena hlavní roura vodovodního řadu 🙂
15.07.2014 Spolek ENERGOREGIO Temelínsko, z.s. – proběhla ustavující schůze spolku v Temelíně.
15.07.2014 Rozvod vody v Zahradní – podvrty hlavního vodovodního řadu jsou hotovy, technologie a rychlost úžasná, alespoň v tomto případě je zlivský jíl příjemný materiál.
15.07.2014 ZTV – společnost Strabag na základě reklamace doplnila chybějící vjezd na parcelu č. 6.
14.07.2014 ZŠ Zliv – s panem Režným jsme probrali aktuální otázky týkající se na škole probíhajících projektů.
14.07.2014 papírování … ať žijí papíry, co bychom bez nich dělali?!? :-).
11.07.2014 Svatba – odpoledne jsme si s paní matrikářkou střihli jednu svatbu.
11.07.2014 EXZAS – kamerové systémy, prezentace možností výstupů z kamerového systému.
11.07.2014 p. Kindlmann – koordinační schůzka k probíhající rekonstrukci rozvodů vody a sociálních zařízení v MŠ Zliv.
10.07.2014 Zlivan – do tisku jde nové číslo Zlivanu.
10.07.2014 KD Zahradní – firma již provedla průzkumné výkopy, identifikovala umístění přípojek jednotlivých domů a začíná s realizací. Práce budou prováděny bezvýkopovou metodou, prostor pro instalaci vodovodního řadu bude vyvrtán a kopáno bude pouze lokálně v místě přípojek a odboček. Na přelomu týdne by měly započít i práce na ulici Fučíkova.
09.07.2014 Návštěvy u starosty – po zasedání rady se u mě vystřídaly 3 návštěvy občanů, kteří se přišli poradit o svých projektech, úvahách a připomínkách.
09.07.2014 Rada města Zliv – pravidelné zasedání.
09.07.2014 KD Zateplení ZŠ – realizace stavby započala dle harmonogramu, začala instalace lešení kolem budovy prvního stupně ZŠ. Po neděli by mělo začít odstraňování nevyhovujícího izolantu z hlavní budovy.
09.07.2014 Stavební úpravy dílen ZŠ – vyhodnocení nabídek.
08.07.2014 Veřejné projednávání změny ÚP č.4. – proběhlo závěrečné projednání změny územního plánu č.4. a po skončení připomínkového řízení bude moci změna zamířit ke schválení do zastupitelstva.
08.07.2014 Kontrolní den (KD) Zahradní a Fučíkova – dostavil se zástupce odborné firmy, která bude provádět realizaci obou staveb bezvýkopovou metodou. Práce by měly být bezodkladně zahájeny, všechny sítě jsou již vytýčeny a nic nebrání realizaci.
08.07.2014 Projekty – kompletace dokladů k jednotlivým probíhajícím projektům a doplnění mnoha dní do deníčku.
07.07.2014 Návrh nového územního plánu – na úřední desku byl vyvěšen nový, upravený návrh nového územního plánu. Byly v něm zapracovány připomínky a podněty z předchozího veřejného projednávání. Další veřejné projednání se bude konat 7.8.2014.
07.07.2014 Nová bytová výstavba – před obědem se ke mně objednali na návštěvu zástupci dvou spolupracujících firem – developerů, kteří projevili zájem o možnost vybudovat bytový dům či bytové domy v prostoru Dolního náměstí – u bytového domu „Papoušek“. Seznámil jsem je s podmínkami vyplývajícími z územního plánu, s minulostí tohoto místa, bytovou situací ve městě. Vysvětlili jsme si procedurální záležitosti. Developeři nají zkušenosti s podobnými projekty – např. Dolní Třebonín.
07.07.2014 Návrat do reality – hora mailů a korespondence … mezi kterou i velmi radostná zpráva – OPŽP akceptovalo naši žádost na projekt zajištění svozové techniky a projektová žádost postupuje do dalšího posuzování.
04.07.2014 Dovolená
03.07.2014 Dovolená
02.07.2014 Dovolená
01.07.2014 Dovolená … inu dovolená, od zavedení mobilního spojení asi dovolená v pravém smyslu slova neexistuje 🙂
30.06.2014 Dovolená … nu dovolená, asi 15 hovorů, 10 mailů, prostě plážová romantika 🙂
27.06.2014 svatba – už v 8,00 hod. 🙂 … moje dosud nejranější svatba 🙂
26.06.2014 Demostav, spol s r.o. – podal ve 14,45 hod. námitku. Námitka je skvělá věc, pokud nevyhrajete v transparentním VŘ a chcete všem zkomplikovat život. Vzhledem k tomu, že námitka nebyla podána řádně, tak ji město odmítlo. Vše však zabralo několik hodin studia, příprav, kontrol a to včetně celého pátečního dopoledne.
26.06.2014 Kontrolní den – zateplení školy – s vítězem VŘ byl konzultován časový harmonogram prací na stavbě. Na 19.7. je přislíbena dodávka oken, která bude vyráběna na základě přesného zaměření okenních otvorů.
26.06.2014 Kontrolní den – ulice Zahradní a Fučíkova – informace o vytyčování sítí a předání staveniště.
25.06.2014 Melmerovi – kontrola vjezdu na parcelu na ZTV, která byla poškozena stavební firmou souseda, p. Čipery, která se neoprávněně pohybovala po pozemku, který byl městem prodán manželům Melmerovým. Zároveň byla reklamována provozem poškozená kanalizační šachta.
25.06.2014 p. Zbín – účast na vyměřování části pozemku prodávaného manželům Zbínovým.
25.06.2014 Rada města Zliv – pravidelné zasedání rady.
24.06.2014 ROP NUTS II. Jihozápad – byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na projekt – ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání. Sláva, můžeme přistoupit k přípravě zadávacího řízení na dodávku pomůcek, které bude vzhledem k rozsáhlosti projektu náročné.
24.06.2014 JIKORD – jednání Jč. kraje a společnosti JIKORD o připravovaném jízdním řádu ČD a autobusů. Pozitivní zpráva je, že se pro Zliv dopravní obslužnost se nezhoršuje a špatná zpráva je, že naše návrhy jsou sice podnětné, jsou zaznamenány a budou posouzeny, ale vzhledem k nezměnitelnosti JŘ na ně nebude brán ohled.
23.06.2014 p. Veverka – se byl informovat na průběh VŘ na dodavatele zakázky Zateplení ZŠ Zliv.
23.06.2014 Klub důchodců – přijal jsem milé pozvání na posezení s našimi seniorkami.
23.06.2014 Spolek Racek – zástupci spolku Racek se přišli zeptat na možnosti zapůjčení pódia na Benátskou noc na Mydlák.
23.06.2014 ZTV – reklamace prasklé vodoměrné šachty.
23.06.2014 ROP ZŠ Zliv – koordinační schůzka s p. ředitelem školy, finalizace zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu.
21.06.2014 Svatba – tentokrát v Plástovicích.
21.06.2014 Soutěž o putovní pohár starosty města Zliv, v hasičském sportu v areálu SK Zliv.
21.06.2014 pracovní sobota 🙂
20.06.2014 p. Novota, konzultace k možnosti stavebního záměru.
20.06.2014 ROP – ZŠ Zliv, příprava zadávací dokumentace pro stavební část projektu
19.06.2014 Zlivan – příprava „Slova starosty“ do připravovaného čísla
19.06.2014 p. Zbín, konzultace ohledně postupu zaměření území určeného k prodeji
19.06.2014 ROP – ZŠ Zliv – schůzka řídícího týmu. Příprava výběrových řízení a systému řízení projektu v nastávajícím období.
18.06.2014 Dovolená
17.06.2014 Dovolená
16.06.2014 Zateplení školy – vyvěšení výsledků hodnotící komise a rozhodnutí Rady města Zliv na profil zadavatele. Z hodnocení bylo pro chyby v předložených nabídkách vyloučeno 8 uchazečů. Jako vítěz byla označena společnost Izogarant s.r.o., Praha.
16.06.2014 Dovolená … přesto …
13.06.2014 VŘ na dodavatele „zateplení ZŠ“ – byly otevírány obálky s nabídkami, kterých se sešlo celkem 14!!! Přes víkend musí být nabídky zkontrolovány a v pondělí zasedne v mé nepřítomnosti hodnotící komise a následně Rada města Zliv, která rozhodne o vítězi zadávacího řízení.
12.06.2014 Dlouhodobě odkládaná kancelářská papírová smršť.
11.06.2014 Zastupitelstvo města Zliv – jednalo, diskutovalo, bylo vyzýváno, bylo odepisováno a nakonec v jediném bodě, který zjevně zajímal zástupce zlivské veřejnosti, odhlasovalo, že město neprodá developerovi pozemek vedle Papouška. Dalších 14 bodů, které již drtivou většinu již nepřítomné veřejnosti nezajímaly, zastupitelé většinou 14 či 13 hlasů ze 14 přítomných bez problémů a emocí projednali a schválili.
11.06.2014 Rada města Zliv – krátké zasedání bezprostředně před jednáním zastupitelstva.
11.06.2014 MěÚ Zliv, Ing. Řimnáčová – příprava a kontrola usnesení na večerní zasedání zastupitelstva města Zliv.
11.06.2014 Legro Consult, Ing. Novák – další kolo příprav výběrového řízení na dodavatele vybavení pořizovaného v rámci projektu ROP pro naši ZŠ.
11.06.2014 Charita Zliv, pí. Laschová – informovali jsme se o dění v nízkoprahu a MC Sluníčku, které zajišťují pracovnice Charity. Zároveň jsme si potvrdili předběžnou informaci, že bychom tentokrát měli o Slavnostech mrkve šlapat na Oranžovém kole i pro zlivský nízkopráh.
11.06.2014 pí. Lišková – aktualizace údajů pojistné smlouvy a přehled plnění za uplynulé období.
10.06.2014 Příprava materiálů na zastupitelstvo.
10.06.2014 ČB deník – nabídka prezentace v rámci projektu „Cesty městy“.
10.06.2014 Dozorčí rada JVS – předcházející valné hromadě JVS, která se uskutečnila od 10 hod. v Českých Budějovicích. JVS byla za rok 2013 v mírném zisku.
09.06.2014 Legro Consult, Ing. Novák – příprava výběrového řízení na dodavatele vybavení pořizovaného v rámci projektu ROP pro naši ZŠ.
09.06.2014 Příprava VŘ – na dodavatele výpočetní techniky pro potřeby MěÚ Zliv.
09.06.2014 Peroutka – prodiskutovali jsme aktuální záležitosti týkající se odvozu posledních komodit, u kterých ještě nebylo rozhodnuto o definitivním způsobu likvidace – plasty, dřevo.

Comments are closed.