ANTIDRBNÍK – REAKCE NA OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI

Vážený pane Čechu,

dnes, 06.10.2014, v dopoledních hodinách mi byl doručen Váš otevřený dopis, který koluje mezi Vašimi členy na Facebooku. Je škoda, že jste ho v pátek nepodal v úředních hodinách na podatelně, abych se k němu dostal ještě v pátek, namísto jeho vhození do schránky na noviny.

Starost Vaše i, nezainteresovaných členů, spolku Racek mě potěšila. Bohužel ani Váš otevřený dopis nevybočuje ze stylu dokumentů vydávaných a prezentovaných spolkem Racek. Mrzí mě, že se neobtěžujete ověřit si ani veřejně dostupné informace např. na obchodním rejstříku.

Celou řadu informací uveřejnil již pan Schwarz v reakci na Facebooku, nicméně se k Vašim dotazům rád vyjádřím:

1. Kdo je vlastně nájemcem KD Zliv?
Nájemcem je po celou dobu pronájmu společnost A1 Commerce s.r.o. (IČ: 28114833) a žádné nové výběrové řízení neproběhlo.

2. Je v současné době uhrazen nájem za KD městu a není zde žádný dluh?
Společnost A1 Commerce s.r.o. má vůči městu uhrazeny všechny závazky.

3. Víte o tom, že KD je odpojen od topení z teplárny a dlužná částka za topení je více jak 200tis?
Jaká je přesná výše závazku společnosti A1 Commerce s.r.o. vůči dodavateli tepla nevím, protože je to záležitostí vztahu dodavatel a odběratel.

Co mě, jako zástupce města a pronajímatele, zajímá je dodržování nájemní smlouvy. Proto Rada města Zliv na svém středečním jednání rozhodla o zaslání písemné výzvy upozorňující na nutnost dodržování všech podmínek smlouvy.

4. Jak budete postihovat p. Kláska za černý výlep a ničení městského majetku?
Město postupuje zcela stejně jako v minulosti u p. Pražáka, který byl také za podobné situace vyzván k odstranění výlepů. Pokud výlepy nezmizí do 09.10.2014, budou v souladu s usnesením Rady města Zliv odstraněny na náklady společnosti A1 Commerce s.r.o.

5. U bývalého nájemce byl jako hlavní důvod výpovědi uveden tento: „porušení smlouvy konáním prodejních akcí“. Jak je možné, že nadále probíhající prodejní akce najednou nevadí a nejsou důvodem k výpovědi?
Společnost A1 Commerce s.r.o. si na rozdíl od předchozího nájemce pravidelně, v souladu s nájemní smlouvou, žádá o povolení provozovat tyto akce – pro tento rok usnesením Rady města Zliv č. 750/14 ze dne 22.1.2014.

6. Co vy osobně si myslíte o budoucnosti a fungování Kulturního domu?
Co si já osobně myslím není vůbec rozhodující. Smluvní záležitosti nájmů v souladu se zákonem o obcích plně spadají do kompetence rady města, kde jsem pouze jedním hlasem z pěti.

Podnikatelské aktivity současného majitele společnosti A1 Commerce s.r.o., jeho hospodaření, pracovněprávní vztahy ani podmínky prodeje společnosti nejsou pro město relevantní a nemohu se k nim vyjadřovat.

7. Jak probíhala poslední inventarizace majetku v KD?
Inventarizace probíhá v souladu se směrnicí o inventarizaci, každoročně v období před vánoci, předsedou hlavní inventarizační komise je Tomáš Kučera. Výsledky inventarizace jsou schvalované zastupitelstvem a kontrolované Jč. krajem v rámci účetní závěrky a závěrečného účtu města.

S pozdravem

Ing. Jan KOUDELKA
starosta města Zliv

DOBÝVÁNÍ SE DO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PO ZLIVSKU

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že Zlivan se za ta čtyři léta, kdy jsem se mu věnovala, stal součástí mého života, některé texty na webových stránkách a facebooku nemohu minout bez povšimnutí. Čerpala jsem z webových stránek spolku a sdružení, tedy těch, kteří doposud v komunálních volbách nekandidovali. Pravda, někteří kandidáti jsou již ostřílení matadoři, někdo je dokonce potřetí (a pokaždé na jiné kandidátce) kandidátem do zlivských komunálních voleb.

„Obec má možnost nabídnout prezentaci místních firem, ať už zvýhodněnou inzercí ve Zlivanu nebo na vývěskách města, nebo při různých akcích pořádaných městem či různými spolky, na jejichž realizaci se místní firmy mohou podílet. Chceme umožnit představení podnikatelů živnostníků a firem formou článků ve Zlivanu, na webu města, ve vývěskách apod. Na webu města již některé firmy prezentují, některé dávají více informací, někdo má jen základní, někdo se nám zde neobjevuje vůbec, ale jistě by bylo pěkné informace rozšířit, firem je tu mnohem více, než je na webu.“ (spolek Racek)

Inzerce ve Zlivanu je přístupná všem, v tiráži každého čísla je kontakt. Nejlevnější inzerát stojí 317 Kč s DPH. Při ceně roznášky do schránek, papíru, tisku a grafické práce se jedná o částku opravdu symbolickou. Řádková inzerce byla též občanům nabízena, stačí se zeptat. Žádné spolky ani organizace neplatí za zveřejnění článků nic. Pokaždé osobně oslovuji organizace (např. školu, školku, knihovnu, MC Sluníčko, Charitu Zliv, Desítku …), textů se domáhám i od sportovních klubů, Poškoláka, Bystřiny, mažoretek, hasičů. Zveřejňujeme jejich pozvánky. Většiny akcí se sama účastním, abych měla dostatek fotografií a pomohla s případným příspěvkem.

Pokud měla nějaká firma zájem o PR článek, byl to Alcedor, s.r.o. či soukromá zelenina naproti „Pramenu“, byl jim prostor bezplatně poskytnut. Zlivan není nafukovací a již nyní se stává, že se některé texty do vydání nevejdou, neboť je třeba dbát na důležitost informací. Například každá akce podpořená dotačním titulem musí mít povinnou publicitu, ať se jedná třeba o akce v rámci Oranžového roku ve Zlivi, nebo dotace z OPŽP, ROPu, MAS…

Pokud mi tedy nikdo informace ke zveřejnění neposkytl, nechť si nestýská, že ve Zlivanu nebyly. Podobné je to s webovými stránkami města. Nemohu běhat za podnikateli a živnostníky a nutit je k prezentaci …

„Zlivan – městský zpravodaj – jiná struktura, více informací, zvýhodněná inzerce místních firem a občanů.“ (spolek Racek)

zlivan 09Nevím, co kdo mysleli formulací jiná struktura 🙂 ? Pokud myslí mne, klidně svůj bezplatný post přenechám zájemci … pokud grafiku, není vždy jednoduché poskládat texty tak, aby se vešly. A krom toho se domnívám, že se za čtyři roky z „ošklivého kačátka“ vyklubal Zlivan na velmi slušné grafické úrovni. Mimochodem grafickou stránku má na starosti místní podnikatel. Více informací? Jakých? O čem? Doposud jsem žádného přispěvatele neodmítla. Kdo chtěl, mohl se prezentovat. Inzerce, viz předchozí text 🙂

„Nové a ještě více i ty dlouho fungující sportovní a společenské spolky si ve Zlivi zaslouží ještě větší podporu, než která je jim momentálně poskytována. A nejde jen o finance, to je pouze jedna ze stránek podpory. Je nutné se spolky mnohem více komunikovat, umožňovat jim efektivní využití městských prostor a vybavení, aby se společenský život ve Zlivi radikálně zlepšil. Navrhujeme zřízení sportovně-kulturní komise, kde by měl každý spolek (a např. i škola a další instituce) možnost mít svého zástupce a jejich fungování by tím mohlo dostat mnohem efektivnější podobu. V současnosti Zlivi něco podobného až bolestně chybí a jednotlivé organizace si často zbytečně konkurují, nebo o možnostech spolupráce pramálo ví. Bylo by též vhodné i lepším způsobem aktivity spolků propagovat ve Zlivanu, ale i v jiných médiích.“ (Moderní Zliv)

Město Zliv zřídilo na počátku tohoto volebního období kulturní komisi. Jejím úkolem bylo pomoci s organizováním akcí ve městě a vydávání Zlivanu. V prvních měsících si oblast sportu vybral pan Kučera jako sobě blízkou. Pokud si prohlédnete stará vydání Zlivanu nejdete zde i pár jeho zdařilých článků. Rovněž aktivně spolupracoval při prvotních úvahách o Slavnostech mrkve. Bohužel jeho aktivita záhy opadla. Nakonec se práce v kulturní komisi i na Zlivanu vzdal.

maratonMěsto při plánování a realizaci akcí spolupracuje s mnoha organizacemi. Na setkání kulturní komise je pravidelně zván ředitel školy, paní knihovnice, zájem mívala i Renata Vejsadová za MC Sluníčko a byli zváni i jiní, kterých se ta která akce dotýkala. Například pokud jde o Slavnosti mrkve, bez spolupráce napříč širokým spektrem organizací by ani nebylo v lidských silách je zrealizovat. Podobně třeba letos SK Zliv bravurně organizátorsky pro město zajistilo Zlivský štafetový maratón. Skvělá spolupráce je rovněž s SDH Zliv. Všechny organizace, které čerpají od města finance na práci s mládeží, mají jako jednu z podmínek spolupráci na akcích města. Zda ji dodržují, můžete zhodnotit sami 🙂

K dalším skvělostem ve volebních slohových pracích se vyjadřovat nehodlám, i když mi to dá, a to mi věřte :-), hodně přemáhání …

Mgr. Klára Koudelková,
šéfredaktorka Zlivanu a předsedkyně Kulturní komise města Zliv

ANTIDRBNÍK – ZARUČENÁ ZPRÁVA „JPP“ č.2.

DSC_2181

Prý: „Školní rok nezačne 1. 9. 2014, protože nebude škola hotová!“


Bohužel i o pravdivosti této zprávy by se dalo s úspěchem pochybovat … je nám líto, že musíme zklamat nebo potěšit (?) všechny školáky, ale projekt zateplení 1. stupně ZŠ, jídelny a spojovací chodby probíhá zcela podle harmonogramu a v žádném případě není ohrožen začátek školy 1. září 2014. Škola bude připravena, pouze budou probíhat dokončovací práce na vnějším opláštění. Vnitřní chod školy nebude nijak zasažen.
Na rozdíl od obdobné akce na hlavní budově před několika lety práce započaly a probíhají řádně a dle harmonogramu a veškeré práce uvnitř budovy budou hotovy před začátkem školy. Rozhodně totiž nechceme opakovat stav, kdy se okna vyměňovala v průběhu výuky. Dokonce stavbu tentokrát nerealizuje ani firma, která by byla o milion dražší než nejnižší nabídka 🙂