PROČ PŘIPRAVUJEME CYKLOSTEZKU MEZI RYBNÍKY?

Hlavní motivací pro volbu trasy a celkové řešení je zajistit bezpečný pohyb zlivských občanů, občanů se sníženou možností pohybu a orientace, motoristů i projíždějících cyklistů v prostoru frekventované krajské silnice III. třídy ze Zlivi do Munic. Pokud se kdokoli z vás pohyboval ze Zlivi směrem na Munice či opačně, jistě mi dá zapravdu, že pohyb po této komunikaci je pro chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel životu nebezpečný.

Pokud tato trasa cyklostezky zachrání
byť jeden jediný život,
má smysl!

Město Zliv již téměř 2,5 roku připravuje realizaci Cyklostezky Zliv v trase Zliv (křižovatka u pumpy – odbočka na Vondrov). Zastupitelstvo města Zliv v minulých letech přijalo několik usnesení umožňujících postupnou realizaci kroků směřujících k výstavbě této cyklostezky. Dne 11.12.2013 zastupitelstvo hlasy napříč politických stran schválilo realizaci projektu.

Teprve po tomto datu se mohly rozjet naplno práce na dokumentaci pro územní řízení, nastavení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků, finalizace projektové dokumentace a její schvalování dotčenými orgány.

Ten z vás, kdo někdy něco stavěl a čekal na vyjádření nějakého odboru magistrátu, mi potvrdí, že vše je to vždy běh na dlouhou trať. Dokladem budiž první věta z vyjádření ke stavbě odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, cituji z vyjádření ze dne 1.8.2014: „ Podáním ze dne 21.5.2014 jste požádali …“. Třicetidenní lhůta je tedy zjevně pouze teoretická :-(.

Dne 30.09.2014 proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení, kde žádná ze zúčastněných stran nepřednesla další požadavky a nic tedy nebrání vydání územního rozhodnutí, na které naváže stavební řízení.

Po úspěšných volbách
jsme připraveni cyklostezku postavit a otevřít již příští rok
v tomto rozsahu:

cyklo1

Logickým pokračováním našich snah bude v dalším období připravit ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou od počátku plánovanou 2. etapu napojující tento úsek s Municemi.

Comments are closed.