BUDEME PŘÍŠTÍ ROK PLATIT MÉNĚ ZA POPELNICE? ANO, MŮŽEME!

Pokud uspějeme ve volbách a budeme moci pokračovat ve zlepšování ekonomiky odpadového hospodářství, tak Vám na tomto místě mohu slíbit, že pro rok 2015 snížíme roční poplatek za popelnice o 100,- Kč/osobu.

Jak je to možné? Nejedná se jen o populistické předvolební lákadlo? ROZHODNĚ NE!

Předběžné výsledky odpadového hospodářství za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku, kdy sběrný dvůr provozuje Městské hospodářství Zliv, nás opravňují k jednoznačnému konstatování, že pro příští rok můžeme snížení poplatku garantovat. Město Zliv má do konce roku 2015 zajištěn vývoz komunálního odpadu na skládku Řidká Blana, a proto jsme svým slibům schopni dostát.

Dalším vývoj není v tuto chvíli možno předpovědět, proto neslibujeme nesplnitelné.

Meziročně došlo ke zvýšení poplatku za skládkování komunálního odpadu o 100 Kč/t a celkový objem odevzdaného odpadu se zvýšil o téměř 10% (z 602 t na 656 t). Přesto jsme dokázali udržet náklady v naprosto stejné výši, a to 1,132 milionu korun. Dvou a půl násobku však dosáhly výnosy z odpadového hospodářství (ze 110 tisíc na téměř 253 tisíc korun/pololetí).

Odpadové hospodářství Zlivi vyprodukovalo za 2. a 3. čtvrtletí meziročně úsporu cca 142.000,- Kč (téměř 100.000,- Kč z toho připadá na úspory na sběrném dvoře). Náklady na likvidaci 1 tuny odpadu se tak snížily o 355,79 Kč/t, tzn. o -21%.

Se všemi ukazateli, nákladovými a příjmovými položkami se můžete seznámit v přiložených tabulkách, které ukazují výše uvedené údaje v souhrnném, dílčím či kompletním přehledu.

 

PROČ PŘIPRAVUJEME CYKLOSTEZKU MEZI RYBNÍKY?

Hlavní motivací pro volbu trasy a celkové řešení je zajistit bezpečný pohyb zlivských občanů, občanů se sníženou možností pohybu a orientace, motoristů i projíždějících cyklistů v prostoru frekventované krajské silnice III. třídy ze Zlivi do Munic. Pokud se kdokoli z vás pohyboval ze Zlivi směrem na Munice či opačně, jistě mi dá zapravdu, že pohyb po této komunikaci je pro chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel životu nebezpečný.

Pokud tato trasa cyklostezky zachrání
byť jeden jediný život,
má smysl!

Město Zliv již téměř 2,5 roku připravuje realizaci Cyklostezky Zliv v trase Zliv (křižovatka u pumpy – odbočka na Vondrov). Zastupitelstvo města Zliv v minulých letech přijalo několik usnesení umožňujících postupnou realizaci kroků směřujících k výstavbě této cyklostezky. Dne 11.12.2013 zastupitelstvo hlasy napříč politických stran schválilo realizaci projektu.

Teprve po tomto datu se mohly rozjet naplno práce na dokumentaci pro územní řízení, nastavení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků, finalizace projektové dokumentace a její schvalování dotčenými orgány.

Ten z vás, kdo někdy něco stavěl a čekal na vyjádření nějakého odboru magistrátu, mi potvrdí, že vše je to vždy běh na dlouhou trať. Dokladem budiž první věta z vyjádření ke stavbě odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, cituji z vyjádření ze dne 1.8.2014: „ Podáním ze dne 21.5.2014 jste požádali …“. Třicetidenní lhůta je tedy zjevně pouze teoretická :-(.

Dne 30.09.2014 proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení, kde žádná ze zúčastněných stran nepřednesla další požadavky a nic tedy nebrání vydání územního rozhodnutí, na které naváže stavební řízení.

Po úspěšných volbách
jsme připraveni cyklostezku postavit a otevřít již příští rok
v tomto rozsahu:

cyklo1

Logickým pokračováním našich snah bude v dalším období připravit ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou od počátku plánovanou 2. etapu napojující tento úsek s Municemi.

JAK VLASTNĚ MŮŽEME HLASOVAT?

OPZ hlas 950Vážení voliči,

je třeba si uvědomit, že v komunálních volbách nemáte pouze 1 hlas, ale máte 15 volebních hlasů. Před provedením volby si musíte uvědomit, jakou Zliv vlastně chcete a jak se svými 15 hlasy naložíte.

Máte několik možností:

1. možnost – rozhodnete se dát všech svých 15 hlasů jedné volební straně … např. mohu doporučit č. 6 „Občané pro Zliv“. 🙂 Uděláte to tak, že jeden jediný křížek umístíte do rámečku vlevo od označení volební strany „Občané pro Zliv“ (jak to vidíte na obrázku). Tím OPZ získá vašich 15 hlasů. Díky tomu nám vyslovíte 100% podporu, za kterou vám předem velice děkujeme! Toto variantu pochopitelně doporučujeme! 🙂

2. možnost – rozhodnete se, že „Občané pro Zliv“ jsou vám hodně sympatičtí a chcete jim dát většinu svých hlasů, proto umístíte jeden křížek do rámečku vlevo od označení volební strany „Občané pro Zliv“ a např. 3 „malé“ křížky přidělíte některým kandidátům jiných volebních stran, od kterých očekáváte, že budou v zastupitelstvu dobře hájit vaše zájmy. Ve výsledku tak OPZ od vás získá 12 hlasů a 3 hlasy strany ostatních kandidátů. To je taky celkem rozumná možnost volby, přináší však s sebou určitá rizika. Částečně oslabujete oblíbenou stranu a vaše křížky nemusí nakonec stačit ani u preferovaných jednotlivců k tomu, aby se dostali do zastupitelstva.

3. možnost – svých 15 volebních hlasů rozmístíte pomocí „malých“ křížků kvalitním kandidátům z různých volebních stran. To se sice jeví jako na první pohled dobrá volba. Je však třeba si uvědomit, že váš „malý“ křížek u kandidáta, např. na 4. místě kandidátky, znamená nejdříve hlas pro stranu jako celek. V případě, že však kandidát č. 4 nezíská dostatečné množství preferenčních hlasů, váš hlas posune do zastupitelstva kandidáta č.1 nebo č.2, kterého jste volit v žádném případě nechtěli.

Nenechte se však vystresovat složitostí všech možností volby.
Do okamžiku sečtení všech hlasovacíh lístků není nic jasného ani rozhodnutého.

Využijte, prosím, svého hlasovacího práva a pojďte k volbám!
I na Vašem hlasu záleží!

 

OPZ 2014 logo 120

Ing. Jan Koudelka,
starosta města Zliv a lídr kandidátky „Občané pro Zliv“

PS: na webu jsem objevil několik zajímavých odkazů ke komunálním volbám:
Jak funguje volební systém do obecních zastupitelstev? nebo Simulátor volebního lístku

OPZ - volte c.6 - vyrez 1050