VE ZLIVI NEPLÝTVÁME!

Někdy je nám vyčítáno, že za poslední roky došlo k neúměrnému navýšení provozních nákladů. Ano, letmým pohledem by se mohlo zdát. Abychom se dozvěděli, jak to ale ve skutečnosti je, musíme nahlédnout do účetního dokladu FIN 2-12. To je dokument, který informuje o čerpání rozpočtu v jednotlivých letech.

Pojďme se tedy podívat, jak jsme na tom s rozpočtovými výdaji:

VYDAJE ROZPOCTU

Jak sami vidíte, jedná se o zajímavá, a pro někoho i trochu nepříjemně překvapivá, čísla.

Výdaje městského rozpočtu na zajištění provozu příspěvkových organizací, městského úřadu a zastupitelstva se pohybují posledních 7 let mezi 14 – 16 miliony korun/rok. V letech 2011 a 2012 se dotace příspěvkovým organizacím nepatrně zvedly, mělo to však své důvody. Městské hospodářství Zliv nechávalo externě dělat rekonstrukci účetnictví čtyřech desítek bytových domů a jejich SVJ a po rozšíření kapacity MŠ Zliv v roce 2012 došlo u školky k trvalému navýšení dotace.

ODS by byla ráda, kdyby provozní náklady města nepřesahovaly 40% rozpočtu. Jak vidíte z tabulky, od roku 2011 se provozní výdaje města, pod našim vedením, pohybují na úrovni 30% celkových výdajů. Vedle toho jsme 70% rozpočtových výdajů směřovali do oblasti investic a údržby městského majetku. Totéž se bohužel nedá říci o posledních dvou letech vlády ODS ve Zlivi (2009, 2010), kdy se zjevně do Zlivi příliš neinvestovalo a provozní náklady dosahovaly téměř 50%.

Letošní rok zatím neobsahuje výdaje na projekty realizované v druhém pololetí t.r. – zateplení školy, oprava Fučíkovi ulice, nákup zametáku atd. Tyto výdaje budou realizovány v podzimních měsících.

Neméně zajímavou pak zůstává poslední řádka tabulky, ze které vyplývá, že město Zliv i při investičních výdajích ve výši 125 milionů korun (včetně výstavby ZTV) dokázalo navýšit zůstatek na městských účtech na 81 milionů (k 31.08.2014). Obdobné finanční zdraví by nám mohlo nemálo obcí a měst naší velikosti závidět.

Konzervativní přistup k financím, kdy klademe zájem města nad zájmy zájmových skupin, vybraných podnikatelů či spřátelených osob se sice nemusí někomu líbit, ale Zliv, náš společný domov, si ho určitě zaslouží!

Přijďte proto k volbám a volte č. 6 – „Občané pro Zliv“ 🙂

Děkujeme za podporu!
Ing. Jan Koudelka,
starosta města Zliv

 

OPZ - volte c.6 - vyrez 1050

PROČ NECHCEME CYKLOSTEZKU Z VARTY?

Existuje studie Ing. J. Štabrňáka, která vznikla v červenci 2010 na popud starosty Hluboké n.V. a senátora Ing. T. Jirsy, který by rád připojil Zliv na páteřní cyklostezku České Budějovice – Hluboká n.V. – Purkarec – Týn n.V.

Ve sledovaném úseku je cyklostezka vedena po této trase:

cyklo2 950

Opakovaně jsou zmiňovány výhody realizace právě této varianty, a to existence stávajících polních cest a tudíž údajně nižší náklady na stavbu. Historické polní cesty však již dnes vykazují stopy zátěže, které by bylo vystaveno i těleso nové cyklostezky, cesty jsou rozježděné a zamokřené. Cesta kolem rybníku Zadní Topole již neexistuje vůbec, ale ve studii je s ní počítáno.

Nevím jak Vy, ale my bychom nechtěli, aby nám po naší cyklostezce jezdily těžké zemědělské stroje, traktory se siláží k jámě u lesa a lesní stroje, které ji budou i přes všechna dobře míněná opatření znečišťovat, přetěžovat a dříve nebo později poškozovat. Zemědělci a lesníci totiž mají právo na volný přístup ke svým pozemkům po obecních cestách. Leda bychom jim vybudovali náhradní přístupové komunikace.

traktor

Pokud bychom tedy uvažovali o této variantě trasy, je třeba vzít na vědomí, že bychom nebudovali cyklostezku s kvalitní „cyklo“ skladbou vozovky, nýbrž novou komunikaci charakteru silnice, která snese zátěž mnohatunových zemědělských strojů a traktorů.

V posledním úseku, kolem rybníka Zadní Topole, resp. v jeho záplavové oblasti (kam se rybník může rozlévat) o nějaké „levné“ variantě nemůžeme vůbec uvažovat. Historicky tudy sice cesta vedla, ale dnes ji najdeme pouze na mapách. Ve skutečnosti zde přechází pole v litorály. Tento úsek je svou délkou zcela srovnatelný s naším úsekem mezi rybníky. Srovnatelný je nejen svou délkou, ale i „nekvalitou“ svého podloží a nutností přijmout náležitá technická opatření zajišťující dlouhodobě udržitelné fungování cyklostezky, ale pochopitelně také cenou.

Pro nezávislé posouzení možností výstavby město požádalo společnost Arcadis CZ a.s., České Budějovice o vypracování geologického průzkumu této varianty trasy. Tato společnost vypracovala stejnou studii i pro naši variantu. Jak se můžete dočíst, tak geolog vzhledem k naměřeným hodnotám, geologické skladbě a především vysoké hladině spodní vody (již v hloubce půl metru) doporučuje stejná stavební opatření jako v případě naší varianty. Kromě toho jsou v trase nutná 3 přemostění. Jedno je v pořádku, druhé je v havarijním stavu a třetí chybí zcela (náhon rybníku Zadní Topole). Kromě toho geolog doporučuje dvojnásobné hodnoty zpevnění vzhledem k předpokládanému pohybu těžké techniky po tělese cyklostezky.

Celou zprávu geologa si můžete přečíst zde.

Ve studii zpracované Ing. Štabrňákem ani v odhadech nákladů na výstavbu nebyly výše uvedené problémy a požadavky vůbec zapracovány a zohledněny. Bez geologického průzkumu se totiž žádný projektant pro dopravní stavby (a tím Ing. Štabrňák není) neobejde a je to to první, co potřebuje mít k dispozici.

MĚSTSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZLIV UŠLO DLOUHOU CESTU

Městské hospodářství Zliv, ze setrvačnosti označované jako HAS, ušlo za poslední 4 roky významnou cestu. Stalo se výborně fungující servisní organizací pro město.

Možná si ještě vzpomenete, jak to se službami pro město vypadalo před 4 lety. Účtárně vládla dlouholetá profesionálka pí. Koutová, která MěH Zliv opustila ihned po mém nástupu a objednání auditu na účetnictví MěH Zliv … a výsledek – rekonstrukce účetnictví čtyř desítek SVJ za 12 let zpátky, nedohledatelné účetní operace, chaos. A těch pár místních chlapů, kteří na HASu pracovali a v dubnu nasedli na sekačky a v říjnu z nich slezli, nemohlo ani při nejlepší vůli postihnout kompletní škálu služeb pro město.

ZAME2V průbehu let došlo k posílení profesní skladby týmu Městského hospodářství Zliv – přijali jsme druhého elektrikáře, zedníka, profesionálního řidiče. Nemalé prostředky se investovaly do materiálního vybavení (nejnovějším přírůstkem je zameták za více než 2 miliony korun). Pořádný díl práce pro město odvádějí i 3 místní zaměstnanci, kteří již druhým rokem pro město pracují v rámci dotací z úřadu práce. Dle jejich pracovního zaujetí je jasné, že si nové práce váží. A je to i vidět. Je totiž uděláno mnoho drobné práce, na kterou dříve nezbýval čas. Samozřejmostí je každodenní, bohužel nikdy nekončící, boj s úklidem nepořádku na ulicích. Je škoda, že i když se ulice či park uklidí, další den musí začít nanovo.

Sberny_dvurOd 1. dubna letošního roku zaměstnanci MěH Zliv zajišťují fungování sběrného dvoru ve Zlivi. Každý, kdo na sběrný dvůr (dávno již ne smeťák) přijde, vidí, že se mnoho změnilo. Změnil se přístup ke klientům, změnilo se nakládání s odpady, začalo se skutečně třídit a evidovat.

I díky chlapům z MěH Zliv
můžeme mít příští rok nižší poplatek
za popelnice o 100,- Kč/osobu!

 

Proč si nemyslíme, že by MěH Zliv mělo rozšiřovat své aktivity do okolí?
Je to prosté! MěH Zliv je příspěvkovou organizací města a ta by měla poskytovat svoje služby především městu a jeho občanům. Zvětšování objemu fakturované práce cizím zákazníkům se totiž negativně promítne do cen pro nás občany města! Jak? … kvůli DPH! Díky současnému „podnikatelskému“ obratu se HAS stále drží jako neplátce DPH. To znamená, že i svým klientům, vám občanům, účtují ceny služeb bez DPH (např. za správu domu 100,- Kč/měs./byt). V okamžiku, kdy MěH Zliv překročí obrat 750.000,- Kč/rok, bude ke každému úkonu připočteno 21% DPH. Nevím jak vy, ale já bych raději platil 100,- Kč namísto 121,- Kč/měsíčně!

Váš hlas v nadcházejících volbách bude rozhodovat i o těchto drobnostech!